Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het afsluiten van een overeenkomst tussen:

BV STEPIN (Lights.be), met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 8 en met ondernemingsnummer 0689.943.974, Email: [email protected] hieronder aangeduid onder de benaming “Lights”

EN

De persoon of de onderneming waarmee een overeenkomst wordt afgesloten. Hieronder wordt deze persoon of onderneming aangeduid onder de benaming “de Klant”.

Deze voorwaarden zijn aan de overeenkomst gehecht. Bij het ondertekenen of afsluiten van het contract verklaart de Klant zich akkoord met deze voorwaarden en erkent over deze voldoende te zijn geïnformeerd. De Klant wordt geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Het afsluiten van een overeenkomst met Lights. impliceert noodzakelijkerwijze de kennis en aanvaarding van de voorwaarden van Lights. Alle andere, afwijkende of tegengestelde voorwaarden worden uitgesloten behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Het sluiten van een overeenkomst moet steeds gebeuren door een meerderjarige natuurlijke persoon, of een rechtmatige vertegenwoordiger van de onderneming die in naam en voor rekening van de onderneming de overeenkomst rechtsgeldig kan sluiten. De onderneming draagt dan de volle verantwoordelijkheid. Minderjarigen kunnen in geen geval een overeenkomst afsluiten.

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

1.1.Het voorwerp van de overeenkomst en de verkochte materialen worden beschreven in de overeenkomst. Dit betreft kwalitatieve licht- en klankapparatuur zoals grondig beschreven in het document.

1.2. Een door Lights opgemaakte offerte geldt als bewijs van de overeenkomst in de mate deze door de Klant voor akkoord wordt ondertekend binnen de geldigheidstermijn van de offerte. Tenzij anders beschreven is een offerte 30 dagen geldig.

1.3. In de mate geen voorafgaande offerte werd opgemaakt kan het bestaan van de overeenkomst geleverd worden met alle middelen van recht. Uit de uitvoering van de prestaties zonder protest van de zijde van de Klant wordt het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst vermoed.

1.4. De door Lights uitgestuurde factuur levert op zich reeds afdoende bewijs op van het bestaan en de omvang van de overeenkomst, tenzij protest binnen de 7 dagen.

Artikel 2: Prijs van de overeenkomst 2.1.

De verschuldigde prijs wordt duidelijk uiteengezet in de overeenkomst. In de mate geen voorafgaande offerte werd opgemaakt erkent de Klant dat Lights de prijs kan bepalen bij wijze van bindende partijbeslissing. Lights beschikt weliswaar over een informatieve “prijslijst”. De prijzen op deze lijst vermeld zijn indicatief en verbinden Lights onder geen enkel beding. De prijzen op de lijst vermeld zijn exclusief 21% BTW. De vermelde prijzen zijn zonder levering, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

2.2. Het transport en de gewerkte uren worden afzonderlijk berekend.

2.3. Indien de Klant nog aanpassingen / uitbreidingen wenst te maken aan de eerst gemaakte offerte of na de oorspronkelijke bestelling kunnen de aanvankelijk opgegeven prijzen wel nog variëren. Lights brengt de Klant hiervan op de hoogte. Het bewijs van de gevraagde aanpassingen / uitbreidingen kan met alle middelen van recht worden geleverd. 2

Artikel 3: Betalingsmodaliteiten

3.1. Alle betalingen gebeuren bij afhaling of levering, contant zonder korting, tenzij anders vermeld.

3.2. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Lights behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten of waarborgen te eisen van de Klant.

3.3. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

3.4. Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn, of – zo deze toepasselijk zou zijn – de intrest zoals voorzien in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien wordt ieder op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

3.5. Elk protest dient per aangetekende brief aan Lights te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de Klant tot betaling niet op.

Artikel 4: Levering en installatie

4.1. De installatie wordt opgezet naar de richtlijnen van de Klant, die zelf ook nog aanpassingen kan doorvoeren in samenspraak met Lights.

4.2. Alle materialen worden correct en werkende geïnstalleerd of afgeleverd aan de Klant. Bij problemen kan de Klant Lights onmiddellijk contacteren om eventuele vervanging te voorzien. De verkochte goederen moeten, indien de Klant dit wenst, bij ontvangstname door de Klant in aanwezigheid van Lights worden nagezien. Van eventuele op dat ogenblik bestaande schade of tekorten zal melding worden gemaakt door de Klant en zal dit door Lights opgetekend worden op de leveringsbon, die de Klant ondertekent voor akkoord. Indien de Klant geen nazicht uitvoert bij levering worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Aanvaarding van de verkochte materialen houdt dan ook de bevestiging van de goede staat van het verkochte materiaal in. Elke melding van schade aan het verkochte materiaal, door de Klant of door derden, na de inontvangstname door de Klant blijft ten laste van de Klant.

Artikel 5: Ontbinding van de overeenkomst

5.1. In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de Klant of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt Lights zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten stop te zetten. Dit zonder dat de Klant hiervoor enige vergoeding kan vorderen.

5.2. In voorkomend geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 3.4 door de Klant, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Het volstaat dat Lights hiertoe haar uitdrukkelijke wil te kennen geeft per aangetekende brief. 5.3. Wanneer Lights door deze ontbinding/schorsing/stopzetting enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de Klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Lights het restant van de nog uit te voeren leveringen stopzetten.

5.4. Lights behoudt zich het recht voor de goederen in bezit te houden tot de verschuldigde bedragen door de Klant worden betaald.

5.5. De geleverde goederen blijven de eigendom van Lights zolang de volledige prijs niet is betaald. Alle risico’s zijn ten laste van de Klant. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de Klant de aan Lights toehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij aan Lights alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

Artikel 6: Nietigheid 3

6.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Lights en de Klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 7: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

7.1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

7.2. Elk geschil met betrekking tot onder andere het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Lights en de Klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van het arrondissement Veurne. Steve Pinson Zaakvoerder BV STEPIN – Lights.be